„Jeg ble besatt av den­ne røsten“

Allerede som tenåring ble Leif Høghaug fascinert av James Joyces enestående stemme. Et par tiår senere holder han på han med et usedvanlig prosjekt – oversettelsen av „Finnegans Wake“. Intervju:

Forfatteren og oversetteren Leif Høghaug ved siden av „Finnegans Wake“. Foto: Rolf M. Aagaard

Zur deut­schen Ver­sion des Inter­views geht es hier.

Klikk her for å lese inter­vju­et på tysk.


Iføl­ge James Joyce er pro­ta­go­nis­te­ne i Finne­gans Wake tiden, elven og fjel­let, men i til­legg spil­ler nat­ten en frem­ra­gen­de rol­le i roma­nen. Den tar oss med i drøm­me­nes rike hvor vi møter en mys­tisk figur med nav­net HCE, et akro­nym som står for Humph­rey Chimpden Ear­wick­er, Here Comes Eve­rybody, Haveth Child­ren Eve­rywhe­re og man­ge fle­re. Den­ne man­nen er gift med Anna Livia Plu­ra­bel­le (ALP), sam­men har de tre barn: penne­knek­ten Shem, post­man­nen Shaun og Iso­bel (Issy). De eier en pub i en bydel av Dub­lin. Mens HCE nær­mest går i ett med Irlands grøn­ne åskam­mer – litt som sage­skik­kel­sen Finn MacCool – er ALP elven som fly­ter omkring ham; og post­man­nen Shaun for­mid­ler teks­te­ne penne­knek­ten Shem skri­ver. Hele roma­nen utspil­ler seg i løpet av en enes­te natt: Fami­lie­fa­ren HCE lig­ger i sen­gen og drøm­mer; han er en ang­ren­de syn­der som – muli­gens – begjæ­rer sin egen dat­ter. Han (for)snakker seg, stam­mer, vil (ikke) for­tel­le hva som er eller var på ferde. 

Men på tross av den­ne «hand­lin­gen» er det nes­ten umu­lig å fin­ne en rød tråd: Finne­gans Wake, som ble pub­li­sert i 1939, lar seg over­ho­det ikke beskri­ve som en klas­sisk fami­lie­ro­man. Den er, som Klaus Reichert påpe­ker i en anto­lo­gi med tys­ke over­set­tel­ser av noen utdrag, noe helt nytt, nær­mest ukjent, en «hulform» av det vi van­lig­vis iden­ti­fi­se­rer som en fami­lie­ro­man – den natu­ra­lis­tis­ke model­len som opp­sto på nit­ten­hundre­tal­let, med Émi­le Zola som den mest kjen­te repre­sen­tan­ten. Finne­gans Wake sprin­ger både hit og dit, figu­rer fly­ter i hver­and­re, ord blir ufor­ståe­li­ge, halv­for­vreng­te sita­ter duk­ker opp under­veis. Joy­ces tekst kan alt­så hel­ler beskri­ves som en slags mate­rial­sam­ling med uli­ke fami­lie­re­la­ter­te arke­ty­per som på sam­me tid inn­går i et irsk kul­tur­rom. Men det er nep­pe bare kao­set som rår her, Joyce har nem­lig et helt kon­kret pro­sjekt: Hvor­dan utvik­let men­neske­slek­ten seg? Det­te er det (umu­li­ge) spørs­må­let han stil­ler seg. Og det er den ita­li­ens­ke syt­ten­hundre­tal­lets­fi­lo­so­fen Giambattis­ta Vico og hans Scien­za Nuova som gir ham noen for­sik­ti­ge antyd­nin­ger om hvor­dan sva­ret kun­ne se ut. Vico skap­te en syk­lisk his­to­rie­mo­dell: På et indi­vi­du­elt plan gjen­tar hvert enes­te men­nes­ke kul­tu­rens utvik­lings­sta­di­er. Kul­tu­ren beve­ger seg opp­over, utfol­der seg, går ned­over igjen. Siden begyn­ner alt for­fra. Men­nes­ket fin­ner trøst i reli­gio­nens for­ut­si­ge­li­ge ram­mer, beseg­ler sin sam­funns­mes­si­ge frem­tid med ekte­ska­pet, og når det dør, begra­ves det, og det­te på en måte som er unik for hver enes­te kultur. 

Roma­nen star­ter nett­opp med en jord­fes­tel­se. Tim Finne­gan, en full murer som er kjent fra en irsk bal­la­de med tit­te­len «Finnegan’s Wake» (med apo­strof), det­ter ned fra en sti­ge og er død. Lik­vaken for­bin­des med stort alko­hol­inn­tak, og da rei­ser man­nen seg igjen. Natur­lig­vis er det­te et kris­te­lig motiv – Jesus som står opp fra de døde –, men Joyce lar tro­en ikke bare stå for seg selv. Alt han vet om sam­fun­net han voks­te opp i knyt­ter han til Vicos filo­so­fi. Han beskri­ver det irs­ke fol­ket, de som kal­les «finne­gans», som et kol­lek­tiv, ned­tyn­get av his­to­ri­en og kato­li­sis­men – og der­for har roman­tit­te­len ingen apo­strof. Alt – reli­giø­se ritua­ler, ekte­ska­pet, begra­vel­ses­ri­tua­le­ne – skjer igjen og igjen, gjen­tas i et slags krets­løp – det Vico beteg­ner som «ricor­so». I Tim Finne­gans til­fel­le inne­bæ­rer det­te en viss situa­sjons­ko­mikk: En dri­ta full dau­ing lig­ger på sen­gen, men vis­se omsten­dig­he­ter fører til at brenn­vi­net spru­ter over ham, noe som gir ham anled­ning til å våk­ne og her­je blant de levende. 

Fal­let – det vil si: døden, men også det morals­ke feil­trin­net som får men­nes­ket til å snub­le – er hoved­mo­ti­vet i Finne­gans Wake, en tekst som i seg selv er like mor­som som en løs­slup­pen irsk lik­vake. Språ­ket er jo også nett­opp det: humo­ris­tisk – boka er skre­vet på engelsk, eller, som Reichert site­rer det i sin inn­led­ning, på en poly­fon «nat lan­gua­ge» som bare lig­ner (litt) på engelsk. Her fly­ter man­ge for­skjel­li­ge språk sam­men og dan­ner en «riverr­un» («rin­nælvrænn»). «Nat» er det dans­ke ordet for «natt», men også utta­les likt som og sub­stan­ti­vet «nut» («nøtt») og adjek­ti­ve «nut» («sprøtt»). Natt- og nøtte­språ­ket frem­står både som katolsk i hodet og uhyr­lig for­tet­tet. Det fler­stem­mi­ge er da også det som gjør les­nin­gen av Finne­gans Wake så vans­ke­lig for så man­ge, men det fører mer enn bare ofte til aha-opp­le­vel­ser, eller – for å si det med Joy­ces eget begrep – epi­fa­ni­er. Her kan vi gra­ve oss ned i mate­ria­let: jord­sjikt på jord­sjikt med mer­ke­li­ge ord­dan­nel­ser. Og selv om vi for det mes­te ikke for­står det vi har opp­da­get i gru­sen, så stø­ter vi av og til fak­tisk på noe vi gjen­kjen­ner: fra det engels­ke – eller til og med fra vårt eget morsmål.

Vico sa at hvert enes­te ord er en liten for­tel­ling, noe som har sto­re kon­se­kven­ser for Joy­ces tekst. I dik­te­rens øyne er orde­ne menings­bæ­ren­de reser­voa­rer, de kan fyl­les opp med utal­li­ge lag av betyd­ning. Vi som leser det­te, må deko­de bestand­de­le­ne. Joyce hen­ter inspi­ra­sjon fra omtrent seks­ti språk – og da tren­ger vi så man­ge opp­slags­verk som over­ho­det mulig, mens vi sam­ti­dig må hus­ke på at for­fat­te­ren ikke bare kom­bi­ne­rer til­fel­dig utvalg­te ord med hver­and­re, han plas­se­rer dem også i et kam­mer som slik fyl­les med obsku­re sita­ter og hen­tyd­nin­ger. Alt betrak­tes med nat­tens for­vans­ke­de blikk – og det er helt umu­lig å få øye på hva som skjer i mør­ket. Hver enes­te leser er tvun­get til å lage sine egne bil­le­der. Teks­ten blir til et slags proto­ty­pisk even­tyr­spill som gir resi­pi­en­ten mulig­he­ten til å vel­ge hvil­ken level som helst. 

Når leser­ne poten­si­elt kan lese inn i teks­ten hva de vil, blir det vans­ke­lig for over­set­te­ren å hol­de skritt. Hen er nødt til å bestem­me seg: Skal jeg for­sø­ke å gjen­gi min egen les­ning av hva som står i teks­ten? Eller skal jeg for­sø­ke å imi­te­re Joy­ces «nat lan­gua­ge» – dvs. ta tysk, fransk, neder­landsk eller hva mors­må­let mitt måt­te være som grunn­lag og for­vans­ke det slik at det kan rom­me man­ge and­re språk? De fles­te vil­le nok fore­trek­ke det and­re for­sla­get for­di en inter­li­near­ver­sjon fort blir ule­se­lig, spe­si­elt når det gjel­der en så egen­rå­dig tekst som Finne­gans Wake.

 På tross av at det gjer­ne for­tel­les at den­ne roma­nen er uover­set­ter­lig, fore­lig­ger det hele seks­ten over­set­tel­ser til i alt tret­ten språk: Fransk (Laverg­ne 1982; Michel 2004), tysk (Stün­del 1993), japansk (Yanase 1993; Hama­da 2012), neder­landsk (Bin­der­vo­et og Hen­kes 2002), kore­ansk (Kim 2002), por­tu­gi­sisk (Schü­ler 2003), polsk (Bart­nicki 2012), gresk (Anevlavis 2013), spansk (Zaba­loy 2016), tyr­kisk (Sevi­may 2016), ita­li­ensk (Maz­za 2018; Sche­n­o­ni, Ter­ri­no­ni og Pedone 2019), kva­si-latinsk (Roberts 2019) og ser­bisk (Sto­ja­ković 2020). Det­te påpe­ker Pat­rick O’Neill i sin stu­die Tales Of Trans­la­tion. Det fin­nes også mer enn tret­ti par­ti­el­le over­set­tel­ser, der­iblant til språk som irsk og gam­mel­e­gyp­tisk. I til­legg, skri­ver O’Neill, er tret­ten kom­plet­te over­set­tel­ser på vei. En av dis­se er Leif Høg­haugs nors­ke utgave.

På man­ge måter er norsk et ypper­lig språk for et slikt pro­sjekt. Det har to offi­si­el­le vari­an­ter, det dansk­ba­ser­te Bok­mål, og Nynorsk, et skrift­språk skapt av Ivar Aasen på grunn­lag av nors­ke dia­lek­ter. I til­legg fin­nes det fle­re hund­re bygde­mål. Der­med har det nors­ke språ­ket et gigan­tisk ord­for­råd til rådig­het – noe som gir et godt mate­ri­elt utgangs­punkt for en over­set­tel­se av Finne­gans Wake. Men også Joyce selv gir noen argu­men­ter for å for­sø­ke seg på en norsk ver­sjon av den­ne roma­nen. Som Richard Ell­mann sa det i sin for­fat­ter­bio­gra­fi: Før Joyce fikk kon­takt med Hen­rik Ibsen, var han en ire, etter­på var han en euro­pe­er. Da tids­skrif­tet The Fort­night­ly Review pub­li­ser­te hans anmel­del­se av Når vi døde våg­ner, et styk­ke han had­de lest i Wil­liam Archers engels­ke ver­sjon, fikk han et takke­brev av dra­ma­ti­ke­ren selv og beslut­tet seg til å stu­de­re moder­ne språk – først fransk og ita­li­ansk, men siden også dansk-norsk. 

Ibsen var et for­bil­de for ham for­di han – like­som Joyce selv – kom fra et lite folk og had­de levd i eksil; Joyce knyt­tet sin egen irs­ke his­to­rie til den nors­ke. Der­for er det ikke for­un­der­lig at det myld­rer av refe­ran­ser til Nor­ge i Finne­gans Wake, ikke minst i den kjen­te «Byg­mes­ter Finnegan»-passasjen i det førs­te kapit­te­let: Det­te er en hen­spil­ling til Ibsens Byg­mes­ter Sol­ness, et styk­ke som har paral­le­ler til his­to­ri­en om mure­ren Tim Finne­gan i den irs­ke bal­la­den. Sol­ness, hoved­pro­ta­go­nis­ten, har for ti år siden møtt en tolv­årig pike ved en kranse­lags­fest for et kirke­tårn han har byg­get. Han ga hen­ne et løf­te om et konge­rike. Nå, ti år sene­re, kom­mer hun til ham for å inn­kas­se­re det­te løf­tet. Sol­ness, som lider av høyde­skrekk, sti­ger på kirke­tår­net og styr­ter ned. Det­te er nok en for­tel­ling om et moralsk feil­trinn som får død­li­ge kon­se­kven­ser. Men Joyce leg­ger enda mer inn i «Byg­mes­ter Finne­gan». «Byg­mes­ter» er ikke bare en refe­ran­se til Ibsens Sol­ness, men også til «bug­mas­ter» – dvs. roman­pro­ta­go­nis­ten Humph­rey Chimpden Ear­wick­er og ordet «insect» (som også kan leses som «incest», en allu­sjon til HCEs for­bry­tel­se). Hos Joyce går hen­tyd­nin­ger og ord­spill oftest i ett.

Alt det­te gjør det natur­lig­vis eks­tra vans­ke­lig for over­set­te­ren. Men Leif Høg­haug, født i 1974, er ikke ufor­tro­lig med utford­rin­ger. Han har for­nors­ket Det kom­mu­nis­tis­ke par­tis mani­fest (2016) og Juli­an Tala­man­tez Bro­laskis svært over­set­te­li­ge Ovid-appro­pria­sjo­ner (Råd til dei els­kan­de, 2018), i til­legg har han pub­li­sert en roman på hade­lands­mål (Kæl­ven, 2019; Der Käl­be­rich, 2021, over­satt av under­teg­ne­de). Da han i 2016 fikk anled­nin­gen til å pub­li­se­re et utdrag fra det pågå­en­de pro­sjek­tet i tids­skrif­tet Vin­du­et, skrev han i for­or­det: «Ei alt anna enn enkel opp­gå­ve, men umog­leg er ho ikkje. … Eg er i gong med omset­jar­ar­bei­det, og kan no kunn­gje­re at det blir bok etter kvart: Finne­gans Wake på norsk. Nynorsk blan­da med hade­lands­dia­lekt og and­re dia­lek­tar – og and­re språk.» Det­te «etter kvart» er avgjø­ren­de. Da for­la­get Sam­la­get send­te ut en presse­mel­ding i 2016, reg­net de med å få utgitt boka i 2020. Det­te ble det ingen­ting av – og nå sier Høg­haug selv at han anslår å få pub­li­sert over­set­tel­sen i 2030. Det­te ikke bare for­di arbei­det er så kom­pli­sert, men også på grunn av øko­no­mis­ke årsa­ker: «… det er de jæv­la pen­ge­ne!», sier Høg­haug i et inter­vju med stats­ka­na­len NRK. «Om jeg bare had­de hatt mulig­he­ten til å gjø­re det­te på hel­tid i to år! Men det går jo ikke. Jeg fikk et sti­pend fra Opp­land fyl­kes­kom­mu­ne på 200.000 kro­ner til det­te arbei­det, og det er kjempe­flott, det. Men hvor langt kom­mer du med det? Er det en halv års­lønn?» På tross av sli­ke pro­ble­mer har han frem til nå over­satt rundt 250 av i alt 625 sider, og i år, 100 år etter utgi­vel­sen av Joy­ces roman Ulys­ses, kom en bok­sin­gel: Finne­gans Wake, fyrs­te bok, fyrs­te kapit­tel. Den ble pub­li­sert i for­bin­del­se med Blooms­day, dvs. 16. juni, dagen der hand­lin­gen i Ulys­ses utspil­ler seg. Det­te er grunn til å fei­re – og til å spør­re Leif Høg­haug om hvor­dan det går med oversettelsen.

Leif, i et inter­vju med nett­ste­det BOK365 nev­ner du at ide­en til Kæl­ven, din førs­te roma­nen, opp­sto da du var i ferd med å over­set­te kapit­te­let om Shem The Pen Man fra Finne­gans Wake. Kan du si oss noe om hvil­ken inn­fly­tel­se James Joyce har hatt på din egen skriving?

Jeg var nett­opp fylt fem­ten da jeg les­te Joyce for førs­te gang. I mine for­eld­res omfat­ten­de biblio­tek kom jeg over en anto­lo­gi redi­gert av scien­ce fic­tion-for­fat­ter­ne Jon Bing og Tor Åge Brings­værd, utgitt av Den nors­ke Bok­klub­ben i 1972 (to år før jeg ble født), og i den­ne anto­lo­gi­en, Ves­ten­for måne: 56 fan­tas­tis­ke for­tel­lin­ger fra hele ver­den, fant jeg et lite utdrag fra Ulys­ses, over­satt av redak­tø­re­ne. Jeg les­te. Og les­nin­gen gjor­de noe med meg. Defi­ni­tivt. Men hva? Hvor­dan kan jeg nå, nes­ten 35 år sene­re, påstå at jeg vet hva det­te «noe» hand­let om? Erind­rin­gen frem­vi­ser fle­re ver­sjo­ner av den­ne for meg avgjø­ren­de hen­del­sen, og i den ver­sjo­nen som her og nå står kla­rest for meg, er en vik­tig beslut­ning alle­re­de fat­tet: «Jeg vil bli for­fat­ter.» Det­te had­de fem­ten­årin­gen sagt til seg selv. Det var der­for han befant seg i for­eld­re­nes biblio­tek og let­te etter såkalt rele­vant litteratur. 

Lit­te­ra­tu­ren, som tid­li­ge­re had­de vært en drøm­me­ver­den der han kun­ne iden­ti­fi­se­re seg med pro­ta­go­nis­te­ne (Ivan­hoe, Robin Hood, Davy Crock­ett, Tarzan, osv.), var i løpet av for­holds­vis kort tid blitt for­vand­let til et mer­ke­lig prakt­fullt tekst­uni­vers, ja et «skrive­verk­sted» av galak­tis­ke dimen­sjo­ner. Og her gikk spørs­må­le­ne i bane rundt for­fat­ter­pla­ne­te­ne, spørs­mål som alle må ha vært vari­an­ter av ett og sam­me spørs­mål, det sto­re spørs­må­let, spørs­må­let man jo måt­te anta at beboer­ne på hver enkel­te pla­net besvar­te på sin helt spe­si­el­le måte: Hvor­dan skri­ve? Por­ta­len inn til det­te tekst­uni­ver­set var blitt åpnet under les­nin­gen av Knut Ham­suns roman Mar­kens Grø­de. Og her er jeg ikke i tvil om at Erind­rin­gen for­tel­ler sann­he­ten: Jeg var kom­met til side 12 i det gam­le slit­te bin­det, og føl­gen­de set­ning sat­te meg helt ut: «Han laa og var gra­a­dig efter hen­de om Nat­ten og fik hen­de.» For en set­ning! Ja, for en set­ning!

Erkjen­nel­sens øye­blikk: Jeg les­te set­nin­gen som en set­ning. Rett på sak og intet kom­ma. Fra det mani­fes­ter­te øns­ket til det­te øns­kets opp­fyl­lel­se. En natt­lig hen­del­ses­rek­ke fra A til Å. I en og sam­me kor­te set­ning. Og beslut­nin­gen ble tatt: «Jeg vil bli for­fat­ter.» Der og da. På side 12 i Mar­kens Grø­de. Por­ta­len. Den Por­ta­len Erind­rin­gen i etter­tid har snak­ket om; nå var Por­ta­len blitt åpnet, og jeg beund­ret Ham­suns set­nin­ger – på avstand, i stjerne­kik­kert. For det var vel sånn det føl­tes. At avstan­den var enorm. Avstan­den mel­lom dis­se gud­dom­me­li­ge set­nin­ge­ne og lil­le meg. Men åkke­som: Beslut­nin­gen var fat­tet, og da jeg had­de full­ført les­nin­gen av Mar­kens Grø­de, ret­tet jeg stjerne­kik­ker­ten mot and­re pla­ne­ter, og så … for­eld­re­nes omfat­ten­de biblio­tek … anto­lo­gi­en … fem­ten­årin­gen leser Joyce i Bing & Brings­værds over­set­tel­se. «Vår lil­le detalj», skri­ver sf-duo­en i intro­duk­sjons­teks­ten, «er skå­ret ut av stem­nin­gen på Barney Kier­nans pub, over­satt etter Pen­guin-utga­ven 1968, s. 294–295. Skis­sen kan bl.a. leses som en paro­di på sjå­vi­nis­me, og det er kuriøst å leg­ge mer­ke til lik­he­ten med moder­ne pop-lyrikk.» Utdra­get, den «lil­le detalj», består av to avsnitt. Det førs­te avsnit­tet lyder:

previous arrow
Sli­de

Skik­kel­sen som satt på den sto­re ste­nen ved foten av runde­tår­net var en bred­skuld­ret barm­di­ger arm­sterk skarp­øyd rødhå­ret fritt freg­net stri­skjeg­get bred­mun­net storne­set lang­skal­let dyp­rø­stet bar­bent hand­fast hår­bent rødmus­set mus­kel­svul­men­de helt. Fra skul­der til skul­der mål­te han man­ge fav­ner, og de klippe­like fjell­knær­ne var, som res­ten av krop­pen hvor den stakk frem, dek­ket med stritt gyl­dent stivt hår, som i far­ve og styr­ke min­net om fjell­tor­ner (Ulex Euro­peus). Fra de bre­de nese­bo­re­ne stakk det ut bust med sam­me far­ve, så tett at ler­ken lett kun­ne ha byg­get rede der inne. Øyne­ne, hvor smil og tårer kjem­pet om over­ta­ket, var sto­re som tun­ge blom­kå­ler. En sterk strøm av varm pust kom regel­mes­sig fra den dype munn­hu­len, mens ryt­misk reso­nans fra de ster­ke ras­ke sla­ge­ne i et enormt hjer­te tord­net rom­len­de og fikk bak­ken, top­pen av det høye tår­net og de enda høy­ere veg­ge­ne i hulen til å skjel­ve og vibrere.

(Ü.: Jon Bing und Tor Åge Bringsværd)

Sli­de

The figu­re seated on a lar­ge boul­der at the foot of a round tow­er was that of a broads­houlde­red deepche­sted stron­glim­bed fran­key­ed red­hai­red free­ly­freck­led shag­gy­be­ar­ded wide­mout­hed lar­ge­no­sed long­hea­ded deep­voi­ced bare­kne­ed braw­ny­han­ded hai­ry­leg­ged ruddy­faced sinewyar­med hero. From shoul­der to shoul­der he measu­red seve­r­al ells and his rock­like moun­tain­ous kne­es were covered, as was likewise the rest of his body wher­e­ver visib­le, with a strong growth of taw­ny prick­ly hair in hue and tough­ness simi­lar to the moun­tain gor­se (Ulex Euro­peus). The widewin­ged nostrils, from which brist­les of the same taw­ny hue pro­jected, were of such capacious­ness that wit­hin their cavernous obscurity the field­lark might easi­ly have lod­ged her nest. The eyes in which a tear and a smi­le stro­ve ever for the maste­ry were of the dimensions of a goods­ized cau­li­flow­er. A power­ful cur­rent of warm breath issued at regu­lar inter­vals from the pro­found cavity of his mouth whi­le in rhyth­mic reso­nan­ce the loud strong hale rever­be­ra­tions of his for­mi­dab­le heart thunde­red rum­bling­ly cau­sing the ground, the sum­mit of the lofty tow­er and the still lof­ti­er walls of the cave to vibrate and tremble.

next arrow

Set­nin­ger. Set­nin­ger fra en annen pla­net. Set­nin­ger som frem­kal­ler bil­det av en besyn­der­lig kropp. Erind­rin­gen hvis­ker meg i øret: «Her har du det. For­kla­rin­gen på hvor­for du med jev­ne mel­lom­rom gjen­nom snart 35 år har ret­tet stjerne­kik­ker­ten mot Joyce-pla­ne­ten. Bil­de­ne av dis­se besyn­der­li­ge krop­pe­ne. Er ikke Kæl­ven et for­søk på å frem­kal­le sli­ke bil­der? Besyn­der­li­ge krop­per frem­kalt av dia­lek­ta­le og ‘ugram­ma­ti­kals­ke’ set­nin­ger à la Hade­land?» Finne­gans Wake, «Penne­knekt Shem»-kapitlet. Jeg site­rer fra min egen (pågå­en­de) oversettelse: 

previous arrow
Sli­de

Shems kropps­le­ge upp­ståen, ser det ut te, tel­te ein dik­sel ta ein skal­le, eit augni ta eit von­dau­ge, det høle ta ein nase, ein num­men arm i ermet, två­og­førr hårom frå nein­kro­na hass, atten åt slarv­læ­pa hass, ein trio skjegg­klum­par frå mega­geit­hu­kua hass (snau­manns son), den lågre skuld­ra høg­re enn den høg­re, høyr øyr, ei kuns­tig tun­ge med ein natur­leg krull, og utan fot­fes­te, ei hand­full tom­mel­tot­tar, ein blind mage, eit dauvt hjar­ta, ei laus lever, ein fem­te­del ta två rumpe­bal­lar, eit gli­de­stei­na einings­sys­tem hadd’n, ein man­na­rot te all vond­skap, ein slaks kel­tars tynn­hud, åleg blod i dei kal­de tåtil­len hass, ei blæ­re så tristan­na, så mykje sånn atte unge Herr Shem­my i si aller fyrs­te inn­trø­ing då proto­his­to­ria steig fram såg seg sjølv sånn og sånn, når’n lei­ka med stikk­li­te uglo­ser i hagan dei­ra, Grie­fo­tro­fio, i Phig Streat 111, Shuv­lin, Gam­le Hal­land, (om me no sku ta turen dit att mot hører, krøn­chistøk­ker og mennt? om me no sku mot annas og annas? om me sku mot ensem­bla åtte og ei liret­te? mot tolv stå­ler ein shil­ling? mot fire spise­da­lar ein mark? ikkje mot ein dinar! ikkje mot jo!) dicta­ta åt alle dei vet­le bro­dron og swe­estryr sine all­hei­mens fyrs­te gåte: spør­jan­de, ti er ein mann ikkje ein mann?: sei­er åt dei inga hast, jung­frær, og vent te tid­vat­net stop­par (førr frå den fyrs­te var dan hass fjor­ten dar) og gjev til­bod på eit bit­ter­søtt æble, ei lita gåve frå for­ti­da, førr dei­ra koparål­der var enno kje pre­ga, åt vinnaren.

Sli­de

Shem’s bodi­ly getup, it seems, inclu­ded an adze of a skull, an eight of a lark­seye, the who­el of a nose, one numb arm up a sle­eve, fort­ytwo hairs off his uncrown, eigh­te­en to his mock lip, a trio of bar­bels from his megageg chin (sowman’s son), the wrong shoul­der hig­her than the right, all ears, an artificial
tongue with a natu­ral curl, not a foot to stand on, a hand­ful of thumbs, a blind sto­mach, a deaf heart, a loo­se liver, two fifths of two buttocks, one gle­et­steen avoir­du­po­i­der for him, a man­root of all evil, a salmonkelt’s thin­skin, eels­blood in his cold toes, a blad­der tris­ten­ded, so much so that young Mas­ter Shem­my on his very first debou­ch at the very dawn of proto­his­tory see­ing him­self such and such, when play­ing with thist­lewords in their gar­den nurse­ry, Grie­fo­tro­fio, at Phig Streat 111, Shuv­lin, Old Hoeland, (would we go back the­re now for sounds, pil­lings and sen­se? would we now for annas and annas? would we for full-sco­re eight and a liret­ta? for twel­ve blocks one bob? for four tes­ters one groat? not for a dinar! not for jo!) dicti­ted to of all his litt­le bro­thron and swe­es­ture­ens the first ridd­le of the uni­ver­se: asking, when is a man not a man?: tel­ling them take their time, yung­fries, and wait till the tide stops (for from the first his day was a fort­night) and offe­ring the prize of a bit­terswe­et crab, a litt­le pre­sent from the past, for their cop­per age was yet unminted, to the winner.

next arrow

Og så et utdrag fra Kæl­ven Erind­rin­gen gjer­ne vil sitere:

Sli­de

Og’n sov­ne. Svav hal­le nat­ta (trur je) men kav røt­ne kars­krot­ten låg ikke roli og svet­ten rænt og klæa vart blau­te, hæn drøm­te no rart no og så var’e mår­rån og’n vak­ne ta at a rus­ke i’n. Hu ruske’n i håret, svet­te man­ken, svar­te man­ken, grå væ tin­nin­ga og det­ti huet hass, du … Et blekk­s­pænn ta et hue, et krå­så­farint blekk­s­pænn. Se. En bålk i pæn­na. En bål­ke nåså. Mår ha brøk­ki nåsån en gong den­ni figg­urn her. Å hend­te? Tja. Slags­mål? Ramle’n i fyl­la? Ei bil­ulyk­ke? Ja kænskje var’e hæn som syk­le og ving­le og bil den skøvvt seg fram i svin­gen og d’smæll og’n flak­se og flaug i luf­ta og en engel had­de ti tak i’n og’n læn­ne i grøf­ta og’n skreik, hæn låg der i en fjør­høvv og’n skreik, mæ brøk­ki bein og brøk­kin nåså? Hæn. Kænskje. Var’e hæn? Og des­si svar­te bus­te­te øvve­bry­na, des­si ski­fer­grå øvva, den­ni snur­pe­te skei­ve munn, den­ni klom­pen ta ei huku og hæsjen er tynn og veik, et under åssen hæsjen mak­ter bæra blekk­s­pænn­huet og så har vi des­si utstik­ken­des skuld­ren og den­ni fla­te bryst­kas­sa, hu dama siar’n skar vren­ge ta seg blau­te svar­te T‑skjorta mæ råkke­mot­tiv og vise fram fla­te bryst­kas­sa men dæ vil’n ikke og’n sier at ingen fræm­ne får lov tæll å inn­spi­se­re den­ni opp­blås­te ugreie magan, ingen, siar’n, d’høller i masse­vis at arma er bare, des­si tyn­ne sene­te kuns­tie arma og des­si stubbe­fing­ra, møk­ke­te stubbe­fing­ra og ælle ti nægla har’n gnø­gi nes­ten helt ner og du vil je skar dra ta meg blau­te jogge­bok­sa, blau­te unner­bok­sa, vil se både krab­ba­ten og ræva men dæ kænn’u dri­te en lang en i, je tak­ke ta meg klæa og des­si bei­na er like tyn­ne og sene­te og kuns­tie som arma, værke­bei­na og føt­ten og tæn: æld­ri her i væla, æld­ri nonn­gong får’u se føt­ten og tæn mine, je tak­ke ta meg lud­da mine.

Så, om jeg med det­te har besvart spør­må­let om hvil­ken inn­fly­tel­se Joyce har hatt på min egen skri­ving … Vel, jeg håper jeg i hvert fall har berørt ett og annet som har med det­te spørs­må­let å gjø­re. Og kan­skje det hele blir tyde­li­ge­re hvis jeg føy­er til at humor og per­spek­tiv er sær­de­les vik­ti­ge stikk­ord. Joyce er en stor humo­rist, en gal­genhumo­rist, og han er per­spek­tiv­for­skyv­nin­gens mes­ter. Jeg liker ikke å skry­te, men i en humo­ris­tisk stund som den­ne til­la­ter jeg meg å site­re fra Had­le Ofte­dal Ander­sens anmel­del­se av Kom­mu­nion 2017, den and­re dikt­sam­lin­gen jeg ga ut: «Å lesa Leif Høg­haugs Kom­mu­nion 2017 er som å lesa Ulys­ses av James Joyce. Du kjem inn i eit laby­rin­tisk verk der per­spek­ti­vet hei­le tida byter.» 

Når fikk du først vite om den­ne mer­ke­li­ge roma­nen som heter Finne­gans Wake? Og hvor­dan for­søk­te du å til­nær­me deg til den da?

I tiden som fulg­te etter at jeg had­de lest det over­sat­te utdra­get fra Ulys­ses i Bing & Brings­værds anto­lo­gi, til­eg­net jeg meg en god del kunn­skap om den­ne irs­ke for­fat­te­ren ved navn James Joyce. Bing & Brings­værd had­de pre­sen­tert ham som «en av hjørne­ste­ne­ne i moder­ne lit­te­ra­tur, ska­pe­ren av den form som kal­les ‘stre­am of con­scious­ness’», og nå vil­le jeg vite mer, og hjem­me i for­eldre­bi­blio­te­ket slo jeg opp i lek­si­kon, og jeg kon­sul­ter­te bind elle­ve i Ver­dens lit­te­ra­tur­his­to­rie (Edvard Bey­er et. al., 1974). I lek­si­ko­net (Gyl­den­dals sto­re kon­ver­sa­sjons­lek­si­kon, annen utga­ve, 1965), som jeg nå igjen har slått opp i, står det å lese at Finne­gans Wake (eller, med apo­strof: Finnegan’s Wake; lek­si­ko­net feil­skri­ver tit­te­len) «utspil­les i løpet av en natt og er his­to­ri­en om en drøm, men mang­ler Ulys­ses’ fun­da­ment av rea­lis­tisk beret­ning. Finnegan’s Wake [sic] er et over­måte dun­kelt verk, holdt i et språk hvis allu­sjons­rik­dom og sym­bols­ke under­to­ner har stengt selv ivri­ge Joyce-beund­re­re ute». Ja vel, «et over­måte dun­kelt verk». Ja vel, ja vel. Her står man i fare for å bli ute­stengt. Man kan være ald­ri så ivrig, og like­vel … Nei, det må ha vært kapit­let om Joyce i Ver­dens lit­te­ra­tur­his­to­rie som ga meg den førs­te sub­stan­si­el­le intro­duk­sjo­nen til Finne­gans Wake. Kapit­let brak­te et sitat fra boken – og ikke over­ras­ken­de var det et sitat som sa noe om hvor­dan norsk lit­te­ra­tur, med Ibsen i for­res­te rek­ke, had­de øvd inn­fly­tel­se på irlen­de­ren James Joyce:

Sli­de

Whos­aw the jack­e­ry dares at hand­grip­per thisa breast? Dose mak­kers gin­ger. Some one we was with us all fours. Adver­si­an. The spi­king Duy­vil! First liar in Lond­send! Wulv! See your scar­go­re on that skeeps­brow! And those mei­sies! Sul­ken taarts! Man sick­er at I ere bluf­fet kon­ser­va­ti­ve? Shucks! Such rats­house bugs­mess so I can­not bare­ly con­ce­i­ve of! Low­est base­me­ant in hys­try! Ibsce­nest nansence!

Det­te hus­ker jeg godt. At jeg for førs­te gang les­te det­te lil­le utdra­get. Igjen «for førs­te gang» – og igjen «et lite utdrag». Hvis anto­lo­gi­ens Ulys­ses-eks­trakt had­de for­ster­ket den fasci­na­sjo­nen Mar­kens Grø­de had­de vek­ket i meg, så må jeg nå, etter å ha lest det­te besyn­der­li­ge ver­dens­lit­te­ra­tur­frag­men­tet, ha blitt hen­satt til en til­stand domi­nert av noe langt ster­ke­re enn den rene fasci­na­sjon. Und­ring? Ja. Men den til­stan­den det her var snakk om, bør nok, i hvert fall i etter­tid, beskri­ves ved hjelp av ord og fra­ser vi umid­del­bart vil for­bin­de med for­els­kel­sens over­vel­den­de bru­ta­li­tet. Beset­tel­se. Der har vi det. Jeg ble besatt av den­ne røs­ten som nå (i min ver­den) had­de ropt ut sitt «Ibsce­nest nan­sen­ce». Ekko­et run­get – og fort­sat­te og run­ge … «Jeg vil bli for­fat­ter,» had­de jeg sagt. Og jeg begyn­te å skri­ve. Jeg skrev «rare teks­ter». Så les­te jeg Dub­li­ners – i Olav Angells over­set­tel­se (Gyl­den­dal Norsk For­lag, 1974). Og jeg skrev mer.

Hvor­dan gikk det til da du bestem­te deg til å for­sø­ke deg på en over­set­tel­se av Finne­gans Wake – hva had­de for­la­ge­ne å si om dette? 

En gang i førs­te halv­år av 2016 for­tel­ler jeg Pre­ben Jor­dal, Vin­du­ets redak­tør (den gang), at jeg har påbe­gynt et over­set­ter­ar­beid «uten­om det van­li­ge». Jeg sier jeg gjer­ne vil sen­de ham et utdrag, de ti førs­te side­ne, sier jeg, og etter­som den­ne sam­ta­len hver­ken fin­ner sted pr. tele­fon eller pr. mail, er det selv­sagt fris­ten­de å gi seg den levende­gjø­ren­de skild­rin­gen i vold: redak­tør Jor­dals venn­li­ge og imøte­kom­men­de ytre skild­ret som et uttrykk for ånd, etc. Ja, han vil gjer­ne lese – og fore­ta den nød­ven­di­ge redak­sjo­nel­le vur­de­ring. Det­te gle­der meg stort, og i uke­ne som føl­ger, arbei­der jeg for å full­fø­re en norsk over­set­tel­se av det nevn­te utdra­get, alt­så de ti førs­te side­ne – eller ret­te­re: en for­norsk­ning av dis­se side­ne; dis­se side­ne i norsk omskrift, et arbeid som pågår paral­lelt med et gjen­dikt­nings­ar­beid Det Nors­ke Sam­la­get har gitt meg; jeg gjen­dik­ter Juli­an Tala­man­tez Bro­laskis Ovid-inspi­rer­te Advice for Lovers, en bok frem­ti­dens his­to­rie­be­viss­te lese­re (sann mine pro­fe­tis­ke ord!) av fle­re grun­ner vil set­te svært høyt. 

David Aasen, min emi­nen­te redak­tør på Sam­la­get, har sett Bro­laskis geni, og nå skal jeg alt­så prø­ve å gjen­dik­te dis­se spinn­vil­le kjær­lig­hets­dik­te­ne. Vil jeg lyk­kes? Fall­høy­de, fall­høy­de. Hvor langt er det mulig å fal­le? Så er dagen kom­met: Jeg sen­der Wake-utdra­get til redak­tør Jor­dal, de ti førs­te side­ne i norsk omskrift. Redak­tør Aasen er infor­mert; i et møte inne på hans kon­tor nevn­te jeg pro­sjek­tet, og han sa jeg ende­lig måt­te sen­de utdra­get til ham også, og nå er dagen alt­så kom­met, og jeg sen­der utdra­get til redak­tør Aasen. Redak­tør Jor­dal sva­rer at det­te abso­lutt er noe for Vin­du­et; utdra­get tryk­kes i num­mer 4/2016. Redak­tør Aasen sva­rer at Det Nors­ke Sam­la­get øns­ker å utgi hele over­set­tel­sen, når den­ne fore­lig­ger! Åh, jeg sve­ver av lyk­ke. Vekt­løs i det prak­tis­ke tekst­uni­ver­set. Lykke. 

Der­et­ter: Jeg skri­ver kon­trakt med Sam­la­get, og jeg sier noe sånt som: «Kla­rer jeg å få finan­sie­rin­gen i orden, må det da være mulig å full­fø­re over­set­tel­sen innen 2020.» Finan­se­rin­gen. Etter opp­tur føl­ger ned­tur, og ned­tu­ren er en melan­kolsk beret­ning om pen­ge­nes fra­vær. Om noen vil støt­te pro­sjek­tet «Finne­gans Wake i norsk omskrift»? Dere? Nei. Du? Nei. Eller De, min her­re, De, O poten­si­el­le mesen? Nei. «Han laa og var gra­a­dig efter Pen­ger­ne om Nat­ten og fik dem ikke.» Men i 2018 søker jeg Opp­land Fyl­kes­kom­mu­ne om et sti­pend, og Fyl­kes­kom­mu­nen inn­vil­ger søk­na­den, og jeg mot­tar kr. 200 000. Ergo kan jeg arbei­de ufor­styr­ret så len­ge pen­ge­ne rek­ker. Men hva er kr. 200 000 i det olje­rike konge­døm­met Nor­ge anno 2018? Ikke spør! Bare vær den du er: «idea­lis­ten», lit­te­ra­ten som ikke lar seg affi­se­re av at reg­nin­ge­ne hoper seg opp. Jeg skri­ver Kæl­ven. Opp­tur. Jeg skri­ver om «dei dress­klæd­de kara», rot­ekte nors­ke kapi­ta­lis­ter i «unn­er­væ­la»:

Sli­de

Neri unn­er­væ­la ærre prod­duk­sjon. Stor prod­duk­sjon. Dress­klæd­de og væl­duf­ten­des og godt tre­ne kara. Dom prod­du­se­rer duppe­dit­ter. Ækte duppe­dit­ter. Bitte­små data­dings­er du kænn svæl­je æller stap­pe opp i ræva og så bler’u fresk og får ro i sje­la. Peeng. Dom tje­ner ved­der­styg­g­li my peeng. Dom sen­ner duppe­dit­ta opp tæll over­fla­ta og folk dom kjø­per og dom svæl­jer æller stap­per og pen­ga strøm­mer nero­ver som møk­ka i soil­røra og spru­ter ut her i unn­er­væ­la og kara i pene dyre dres­ser får vatn i munn og dom gapar og gapar. Duppe­dit­ter. D’er ækte duppe­dit­ter folk vil ha. Du skjøn­ner dæ at menne­sje­fol­ka på over­fla­ta dom stres­ser så jæv­li, stres­ser førd­æat­te ingen ta dom som mår gjøra no kla­rer å gjøra ælt dæ dom sjøl­ve og folk rundt dom sier’om mår gjøra. Stress og mas. Er så my stress og mas. Frå mår­rås tæll kvæls. Frå kvæls tæll mår­rås. Ærru vakjin æller sæver’u? Levan­des æller døvv? Nei nei nei d’speller inga rol­le som hælst. Stress og mas bler’e uansett.
Men å skar en stak­kars faen gjøra? Hør nå:
Stak­kars faen, hæn skar svæl­je en duppe­ditt æller stap­pe en duppe­ditt opp i ræva, skar’n, faen.

2022: Bok­sin­ge­len Finne­gans Wake: fyrs­te bok, fyrs­te kapit­tel utkom­mer på Sam­la­get. Den­ne utgi­vel­sen betyr enormt mye for meg. Opp­tur. Og kan hen­de blir det fle­re bok­sing­ler i det kom­men­de, i tiden før hele over­set­tel­sen er sam­let mel­lom to permer.

Joyce var en for­fat­ter som i høy­es­te grad var knyt­tet til Irland. Du er født og opp­vokst på Hade­land, ikke så langt fra Oslo. Hade­land er et vik­tig kul­tur­land­skap for bøke­ne dine, ikke minst for Kæl­ven som er skre­vet på bygde­må­let man snak­ker der. Kan du si noe om hvil­ken rol­le din egen stedstil­knyt­ning spil­ler for din over­set­tel­se av Finne­gans Wake, en bok som er skre­vet på engelsk, men sam­ti­dig på man­ge titalls språk?

Med fare for å frem­stå som en enspo­ret lokal­pa­triot, sva­rer jeg: Alt. Min stedstil­knyt­ning har alt å si for hvor­dan jeg opp­fat­ter meg selv i mitt vir­ke som Wake-over­set­ter. Det kuper­te land­ska­pet her på Hade­land, kan med enk­le roman­tis­ke ord «for­kla­res» som en gude­skapt kon­kre­ti­se­ring av per­spek­tiv­for­skyv­nin­gens este­tis­ke ideo­lo­gi. Du kan leg­ge ut på vand­ring, og hele tiden, mens du vand­rer, og ikke bare hver gang du befin­ner deg på en bakke­topp, vil du erfa­re hvor­dan land­ska­pet for­and­rer seg, og jeg, som ikke eier ret­nings­sans, har ofte gått meg full­sten­dig vill og endt opp i de rares­te avkro­ker. «For the record» er jeg født på Løren­skog, og jeg bod­de der de to førs­te åre­ne av mitt liv – men det hus­ker jeg ingen­ting av; Løren­skog for meg er et tomt sted. Hade­land der­imot, er fylt, overfylt. «The­re are more things in hea­ven and earth, Hora­tio, / Than are dreamt of in your philosophy.» 

Min mor­far Leif var vest­len­ding; som nyut­dan­net mei­e­rist var han kom­met til Hade­land mot slut­ten av 1930-tal­let, og her ble han væren­de res­ten av sitt liv – og av ham lær­te jeg å ha blikk for det frem­me­de i det kjen­te; han lær­te meg å se at nære omgi­vel­ser også er fjer­ne omgi­vel­ser, at den regu­le­ren­de Kul­tu­ren er en mek­tig illu­sjon … «Min stedstil­knyt­ning»: I atten sam­men­hen­gen­de år, 1976–1994, er ste­det på ingen måte defi­nert av «Det Hade­lands­ke» (hva nå det måt­te være); nei, skal du defi­ne­re ste­det, må du lyt­te til noe annet enn det for­ut­sig­ba­re iden­ti­tets­bab­be­let de loka­le fest­ta­ler­ne lirer av seg. Mor­far Leif – eksi­lan­ten, humo­ris­ten, anar­kis­ten – for­tel­ler and­re his­to­ri­er. Han over­set­ter «Hade­land» til et annet språk. I 1994 flyt­ter jeg til Oslo. I 2011 flyt­ter jeg til­ba­ke til Hade­land, jeg «flyt­ter hjem». Og frem­de­les er det nød­ven­dig – livs­nød­ven­dig – å for­tel­le and­re his­to­ri­er. I føl­gen­de utdrag fra Finne­gans Wake: fyrs­te bok, fyrs­te kapit­tel, hører jeg min mor­fars kraf­ti­ge vestlandsrøst:

previous arrow
Sli­de

Og etter alt det­ta usyns­an­le­ge og flik­kan­de ell ding­nan­te ell kle­re lyf­tar me no øyro våre, mørk­re­blik­ket, frå den­na mur­stein Liber Livi­dus kal­la og, (sjå!), kor mage­leg eire­nisk, alle ukli­re klit­tar og skim­ran­de lis­nin­gar, segs­trekk bak­om oss vårt fre­de­lands slet­te! Mager unda pinje­tre ligg hyr­din­gen med stav sin; ung­gei­ta sida ta sys­ter åt ung­gei­ta gnaf­sar på att­kom­ne grø­nin­gar; maid mil­la spir­g­la­ne hen­nar shem­tar ste­mors­blo­mar veik­leik; him­mal­opp er af evig­grå. Så, òg, langt aasen­åra. Heilt sidan Heber og Hårat­mann pik­ka kvar­and­re hev korn­blo­ma­ne budd i Bal­ly­mun, myr­kus­rosa hev valt seg Goat­s­towns torne­hek­kar, tvålippe­nar hev saman­san­ka­p­res­saseg ved skjø­ne Rush, tosmørkrs her­red, kvitt­orn og raud­torn hev sprag­lagd Knock­ma­roons moy­da­lar, og, trass ikring dei om, i tida førr ein chilia­de peri­he­li­gon­gar, hev For­mo­rea­na­ra­ne bri­ti tua­th ta Dan­ska­ne og Oxman­nen er vor­te pla­ga ta Bøggs­men­na og Joyt­na­ne hev opp­kas­ta jer­rykåk te Keva­ne­sa­ra­ne og Litt­le Grøn­mark­nad er born­far åt Byen (Aur! Aur! Og latt­åre­ne!), des­sa pax­førr­seg­la kna­pp­hola hev kva­dril­ja jøn­na hundre­åra og pif­far no poff te oss, freskt og ta-alle-smil-laga som, på Killallwhosæftan.

Sli­de

Now after all that far­fat­ch­’d and perag­ri­ne or ding­nant or cle­re lift we our ears, eyes of the dark­ness, from the tome of Liber Livi­dus and, (toh!), how pai­sibly eire­ni­cal, all dim­me­ring dunes and gloa­me­ring gla­des, self­st­ret­ch­es afo­re us our fredeland’s plain! Lean neath sto­ne pine the pas­tor lies with his crook; young prick­et by pricket’s sis­ter nibb­leth on retur­ned viri­dities; amaid her rock­ing gras­ses the herb tri­ni­ty shams low­li­ness; sky­up is of ever­grey. Thus, too, for donkey’s years. Sin­ce the bouts of Hebe­ar and Hai­ry­man the corn­flow­ers have been stay­ing at Bal­ly­mun, the duskro­se has choo­sed out Goatstown’s hed­ges, twolips have pressed tog­at­hert­hem by swe­et Rush, town­land of twined­lights, the whi­tet­horn and the redt­horn have fai­rygey­ed the may­val­leys of Knock­ma­roon, and, though for rings round them, during a chili­ad of peri­he­ly­gangs, the For­mo­reans have britt­led the tooath of the Danes and the Oxman has been peste­red by the Fire­bugs and the Joynts have thrown up jer­ry­buil­ding to the Kevan­ses and Litt­le on the Green is childs­fat­her to the City (Year! Year! And laughtears!), these paxse­a­ling button­ho­les have qua­dril­led across the cen­tu­ries and whiff now whafft to us, fresh and made-of-all-smi­les as, on the eve of Killallwho.

next arrow

Arne Gar­borg gjor­de et uut­slet­te­lig inn­trykk på gut­ten Leif. Som gam­mel mann hus­ket han det som det var i går: at Gar­borg kom på besøk. Knuda­heio, dik­te­rens som­mar­sto­ve ved Und­heim, sto fer­dig­bygd i 1899; Leif ble født i 1910, i tett­ste­det Polle­stad, Podlest, som folk sier, og dik­te­ren ban­ker på døren, la oss si året er 1917; Gar­borg arbei­der med en over­set­tel­se, en gjen­dikt­ning – og i min fan­ta­si er det der­for han en gang iblant må la penn og papir og bøker lig­ge og begi seg ut på vand­ring i det Jæren han jo kjen­ner så godt, barn­dom­mens ver­den, og like­vel en – ja – frem­med ver­den, og han opp­sø­ker folk, og på Podlest er han vel­kom­men, han ban­ker på døren, og døren åpnes; det er mid­dags­tid, han blir budt noe å ete, men han skal ikke ha noe, han føl­ger med inn, set­ter seg på en stol som står inn­til veg­gen, og han betrak­ter enken og unge­flok­ken hen­nes, de eter, pra­ter, og unge­ne kik­ker nys­gjer­rig på den­ne rarin­gen som sit­ter der borte uten å si et kløy­va ord, men det er det­te han vil: bare sit­te slik og betrak­te men­nes­ke­ne – og høre dem snak­ke; for skal han kom­me vide­re i gjen­dikt­nings­ar­bei­det, så må han repe­te­re folke­livs­kunn­ska­pen og fore­ta ytter­li­ge­re under­sø­kel­ser av geber­der, tale­må­ter og – vik­tigst av alt – språ­kets musi­ka­li­tet, ryt­men … Gjen­dikt­nin­gen full­fø­res. Odys­sevsk­væ­det utkom­mer på H. Asche­houg & Co (W. Nygaard) i 1918. Homer «paa norskt ved Arne Gar­borg». Endelig. 

Sli­de

Song­dis, for­tèl meg um man­nen hin raads­lø­ge, han som so vide
krin­gum laut flak­ke, daa øydt han had­de det hei­la­ge Troia,
og som busta­der man­ge fekk sjaa og folke­skikk ymis.

(O.: Arne Garborg)

Og alt det­te har jeg med meg. Både på Hade­land og på Jæren er det «busta­der man­ge» og «folke­skikk ymis». Ja, min stedstil­knyt­ning har alt å si. 

La oss til slutt snak­ke om «Byg­mes­ter Finnegan»-passasjen fra din nors­ke ver­sjon. Hvor­dan ga du deg i kast med nett­opp den­ne set­nin­gen – og hva har det­te å si for arbei­det med Finne­gans Wake generelt?

previous arrow
Sli­de

Byg­mes­ter Finne­gan, von der Stam­man­de Hand, fri­kars­mau­rar, bud­de ved den broa­dest weg ein kan før­stil­lel­sæ i si tyrif­lam­me­ljo­san­de før­gam­me førr bus­tap før jos­vas­ke dom­ma­rar hadd skjen­ke oss den fjer­de ell Hel­vi­ti­cus begåen den fem­te (ein gærs­dag staxk han med eit størn try­net i ein stamp førr der å sljå sin lag­nads fram­tid men før’n swiftsj støkk det ut igjen, du mil­de moses, var vat­net far­dam­pa og alle guennesa gådd bort med exo­du­sa sine så dét sku gje deg eit klu om åssen pøn­sj­ta­ju­sisk fyr han var!) og i ein manns­al­der reis­te den­ni mann ta hud, cement og enn­legg i Toper’s Thorp førr Såog­så-broe­ra byld­ning supra byld­ning ved ælvebredden.

Sli­de

Byg­mes­ter Finne­gan, of the Stut­te­ring Hand, freemen’s mau­rer, lived in the broa­dest way immar­gi­nab­le in his rush­lit too­far­back for mes­sua­ges before jos­huan jud­ges had given us num­bers or Hel­vi­ti­cus com­mit­ted deu­te­ro­no­my (one yeas­ty­day he sterne­ly struxk his tete in a tub for to watsch the futu­re of his fates but ere he swift­ly sto­ok it out again, by the might of moses, the very water was evi­pa­rated and all the guenne­ses had met their exo­dus so that ought to show you what a pentschanje­uchy chap he was!) and during mighty odd years this man of hod, cement and edi­fices in Toper’s Thorp piled buil­dung supra buil­dung pon the banks for the livers by the Soangso.

next arrow

Hvor­dan jeg ga meg i kast? Her som over­alt ellers på den­ne gigan­tis­ke Joyce-pla­ne­ten hand­ler det om å gi seg ryt­men i vold. En venn av meg, som nett­opp had­de lest fyrs­te bok, fyrs­te kapit­tel, sa at han frem­de­les klød­de seg i hodet over «inn­hol­det»; Finne­gans Wake var like gåte­full for ham nå som tid­li­ge­re – men det vik­tigs­te, sa han, var uan­sett ryt­men, eller hvor­dan les­nin­gen av over­set­tel­sen had­de gitt ham en opp­le­vel­se av å være kas­tet inn i et ryt­misk «et-eller-annet». Så ja, «ryt­men bestem­mer alt» – og vi kan like gjer­ne ty til kli­sje­er: Ryt­men er hjerte­slag, ånde­drett; ryt­men er det fine maski­ne­ri­et som hol­der en orga­nis­me i live. Men det­te betyr selv­føl­ge­lig ikke at «alt er form» og «inn­hol­det intet». For det førs­te: «ryt­me» og «form» er ikke syn­ony­mer. Og for det and­re: Et «inn­hold» kan være av en slik art at ryt­men på et eller annet tids­punkt kom­me på tale; ja, som en peda­go­gisk øvel­se kan vi fore­stil­le oss et «inn­hold» (en hand­ling, et bud­skap, en tema­tikk, osv.) som ikke lar seg adskil­le fra den frem­brin­gen­de ryt­men. For­tol­ker­ne av et slikt «inn­hold» må (på et eller annet tids­punkt) begyn­ne å snak­ke om hvor­dan ryt­men fun­ge­rer, hva ryt­men gjør (ryt­mens hand­ling, ryt­mens bud­skap, ryt­mens tema­tikk, osv.). Og la oss si det nett­opp er Finne­gans Wake del­ta­ker­ne i den­ne peda­go­gis­ke ima­gi­na­sjons­øvel­sen blir eni­ge om å betrak­te som et talen­de eksem­pel: Finne­gans Wake er inn­holds­mes­sig en frem­stil­ling av hjerte­slag, åndedrett … 

Men nok om det; vi lar de fik­ti­ve for­tol­ker­ne hol­de på med så man­ge peda­go­gis­ke øvel­ser de bare vil. At «ryt­men bestem­mer alt» – vel, for meg er det­te så inn­ly­sen­de at jeg sta­dig glem­mer å «klø meg i hodet». Hva betyr det – egent­lig – at «ryt­men bestem­mer alt»? Betyr det – egent­lig – at den kunn­skap verse­føt­te­ne gjen­nom århund­rer brak­te med seg, en kunn­skap svært man­ge for­fat­te­re (og over­set­te­re) i dag ikke har et såkalt bevisst for­hold til, frem­de­les vil være istand til å defi­ne­re dikt­nin­gen? Et klø­ne­te for­mu­lert spørs­mål, jeg er full­sten­dig klar over det. Klø­ne­te og uryt­misk, men like fullt, tror jeg, i berø­ring med det som på et eller annet tids­punkt må kom­me på tale. 

Så hvis vi skal snak­ke om «Byg­mes­ter Finnegan»-passasjen, den­ne lan­ge set­nin­gen som i kraft av sin fyl­di­ge paren­tes trer frem som en komisk beret­ning om et hel­ler mis­lyk­ket for­søk på å frem­kal­le et bil­de av frem­ti­den (den umu­li­ge skjeb­ne- og spå­doms­kuns­ten), ja hvis vi skal snak­ke om den­ne set­nin­gen, så bør vi, frem­for å for­ster­ke effek­ten av en for­tolk­ning der Joyce opp­trer som en gær­ning som i sitt eget speil­bil­de øns­ker å se «the futu­re of his fates», gans­ke enkelt peke på set­nin­gens førs­te ord, set­nin­gens førs­te refe­ran­se. Ordet «byg­mes­ter», sta­vet nett­opp slik (en opp­da­tert ver­sjon av ordet had­de vært «bygg­mes­ter»), set­ter oss umid­del­bart på spo­ret: Hen­rik Ibsens Byg­mes­ter Sol­ness. Umid­del­bart er det­te refe­ran­sen. Umid­del­bart. Og hva slags «inn­hold» trek­ker den­ne refe­ran­sen med seg? Vel, vi hus­ker det sik­kert: at den ibsens­ke bygg­mes­te­ren falt ned fra sitt eget bygg­verk og slo seg i hjel. Og vi hus­ker sik­kert hvor­dan den gam­le san­gen «Finnegan’s Wake» (med apo­strof) skild­rer – ikke bare Fal­let, men også Opp­stan­del­sen. Jeg har gjen­dik­tet «Finnegan’s Wake» til hade­lands­mål. Jeg site­rer den and­re og den sis­te strofen:

previous arrow
Sli­de

En mårå Tim var full og blakk,
hue hass ris­te, dæ var et slit,
så ramle’n frå stæ­gan og skal­len den sprakk,
og dom bar’n hematt, et pynte­klart lik.
Kvi­te, rei­ne skjor­ta dom fækk på’n,
og på sen­ga hass dom la hæn ner.
Ei flas­ke whiskey væ bei­na på’n
og væ hue hass ei mug­ge mæ mer!

Hæn Mik­kel Ræv hæn kas­te seg ner
da ei flas­ke whiskey kom simsalabim.
Hu bom­me, og på sen­ga hu ram­le ner
og brenn­vi­net spru­te over’n Tim.
Men i rei­ne all­væ­la å ærre som hender:
frå sen­ga hæn rei­ser seg, hæn ække snau!
«Å driv di mæ?» skrik’n tæl damer og menner:
«Men i hælve­te hæll om di trur je er dau?»

Sli­de

One mor­nin’ Tim was rat­her full
His head felt heavy which made him shake,
He fell from the lad­der and bro­ke his skull
And they car­ried him home his corp­se to wake.
They wrap­ped him up in a nice clean sheet
And laid him out across the bed,
With a gal­lon of whiskey at his feet
And a bar­rel of por­ter at his head.

Then Mick­ey Malo­ney duck­ed his head
When a flagon of whiskey flew at him,
It mis­sed, and fal­lin’ on the bed
The liquor scatte­red over Tim.
Tim revives! See how he rises!
Timo­t­hy rising from the bed
Say­in’: „Whirl your liquor around like blazes!
Tha­nam o’n Dhoul! D’ye think I’m dead?“ 

next arrow

«Byg­mes­ter Finne­gan»: Refe­ran­sen til Byg­mes­ter Sol­ness sier selv­føl­ge­lig noe om Joy­ces sto­re beund­ring for Ibsens for­fat­ter­skap. Men den­ne sam­men­føy­nin­gen mel­lom san­gens Finne­gan og den ibsens­ke «byg­mes­ter», er vel også et uttrykk for en mildt sagt har­se­le­ren­de hold­ning: Byg­mes­ter Sol­ness fal­ler i døden. Fini­to. Byg­mes­ter Finne­gan fal­ler i døden. Ikke fini­to. Byg­mes­ter Finne­gan gjen­opp­står. I mot­set­ning til Ibsen, som nøy­er seg med å la herr byg­mes­ter dø, frem­fø­rer Joyce et rekviem der for­tvi­lel­sen opp­lø­ses i det gal­gen­hu­mo­ris­tis­ke opp­stan­delses­øye­blik­ket. Refe­ran­sen har krø­pet ut av det umid­del­bart git­te: Den krist­ne opp­stan­del­ses­be­ret­nin­gen pus­ter komisk liv inn i den­ne (post)ibsenske Finne­gan-karak­te­ren. Ibsen kom til kort – ved styk­kets slutt er dødens punkt­um satt. Joyce der­imot, tøy­ser med den nors­ke lære­mes­te­rens grav­al­vor og lar den besyn­der­li­ge krop­pen av en såkalt byg­mes­ter stå opp fra de døde … Ja, her har vi san­ne­lig et «inn­hold» vi kan klø oss i hodet over. Len­ge og vel kan vi klø oss. For det­te er jo et emne som alle­re­de har skapt mye hode­bry. Fall. Død. Oppstandelse. 

Kris­ten­dom­men for­kyn­ner bud­ska­pet; i 2000 år er det blitt snak­ket om fall, død og opp­stan­del­se. Et kolos­salt og mot­si­gel­ses­fylt «inn­hold» – som Joyce gir seg i kast med … Hvor­for? For­di han ? For­di det krist­ne bud­ska­pet er … ufor­ståe­lig? Ha, ha! Unn­skyld at jeg ler, men det er jo nå humo­ren for alvor kom­mer inn i bil­det. «Vår krist­ne kul­tur­arv»: Vi har arvet dis­se fall-død-opp­stan­del­se-sam­men­føy­nin­ge­ne; vi er alle hjem­søkt av dis­se mot­si­gel­ses­fyl­te tanke­mønst­re­ne og like mot­si­gel­ses­fyl­te følel­ses­re­gist­re­ne – så hvor­for nøle med å gå humo­ris­tisk til verks og med et smil om mun­nen tyde hjem­sø­kin­gens man­ge mer­ke­li­ge tegn? Humo­ris­ten er ikke redd for å tyde. Humo­ris­ten er ikke redd for å ta feil. Visst kan resul­ta­tet av humo­ris­tens for­tol­ken­de virk­som­het være en gedi­gen feil­les­ning av det «inn­hol­det» han eller hun har fått i arv – men hva så? Er det ikke en stor sann­syn­lig­het for at «inn­hol­det» alle­re­de er blitt feil­lest? Eller: At «inn­hol­det» er feil­les­ning, trans­for­ma­sjon, for­vreng­ning? Et sam­men­suri­um i ordets ret­te for­stand? Og hva hvis vi kal­ler det­te sam­men­suri­et … ryt­me?

Humo­ris­ten Joyce tyder de man­ge mer­ke­li­ge teg­ne­ne, og i den lit­te­rære ver­de­nen han ska­per, lar han det ned­ar­ve­de «inn­hol­det» tre frem i et ryt­misk og «ufor­ståe­lig» språk, et drøm­me­ak­tig språk som sta­dig – ja – opp­står i mot­set­nin­ger mel­lom «ned» og «opp» – og mel­lom «opp» og «ned». Den fyl­di­ge paren­te­sen igjen: Først try­net ned i en stamp; så try­net opp fra stam­pen – og snart kom­mer det noe som igjen tar oss med ned. Følg ryt­men, og du vil sta­dig erfa­re hvor­dan Finne­gans Wake aktua­li­se­rer den avgjø­ren­de kris­to­lo­gis­ke hen­del­sen (Guds død og opp­stan­del­se). Mye kan sies om Joy­ces syn på kris­ten­dom­men – men det må vi snak­ke om en annen gang, for nå er san­den i time­glas­set i ferd med å ren­ne ut, eller hva?


Leif Høg­haugLeif Høg­haug, født i 1974, er en norsk for­fat­ter, lyri­ker og over­set­ter. Han har hoved­fag i lit­te­ra­tur­vi­ten­skap fra Uni­ver­si­te­tet i Oslo og under­vi­ser bl. a. ved for­fat­ter­stu­di­et ved Høg­sko­len i Tele­mark (Bø). Høg­haug debu­te­re som skjønn­lit­te­rær for­fat­ter i 2012 med dikt­sam­lin­ga Fama. Siden har pub­li­sert to dikt­sam­lin­ger og en roman (Kæl­ven, 2019). Han har bl. a. over­satt Det kom­mu­nis­tis­ke par­tis mani­fest og dikt av Juli­an Tala­man­tez Bro­la­ski til norsk. For sin pågå­en­de over­set­tel­se av James Joy­ces Finne­gans Wake fikk han til­delt et sti­pend fra Opp­land fyl­kes­kom­mu­ne i 2017. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *